Ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, ondersteuning en inkomen in de gemeente Smallingerland
 

Privacyverklaring

Carins maakt gebruik van persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van onze taken. Hier gaan we op een zorgvuldige manier mee om. We vinden het belangrijk je te informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom wij dat doen. Ook leggen we graag uit hoe we je privacy waarborgen en beschermen.


Wettelijke grondslag en doel voor de verwerking

Carins mag persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het toelaat. We zorgen ervoor dat we persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel verzamelen en verwerken. Waar mogelijk verwerken we geen persoonsgegevens en als dat toch nodig is dan verwerken we alleen die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Op deze manier wordt de inbreuk op je persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.

Bewaartermijn
Het kan zijn dat Carins persoonsgegevens moet bewaren om de taken die ons zijn toebedeeld door de gemeente Smallingerland goed uit te kunnen voeren. Een andere reden om persoonsgegevens te bewaren, is dat wij wettelijke verplichtingen moeten kunnen naleven. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hierbij volgen wij de diverse wetten waarin dit is geregeld, zoals de Archiefwet. Voor medische gegevens is dit geregeld de Jeugdwet.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Carins gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Carins voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Delen met anderen
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Carins afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering
Als betrokkene heb je recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming
Soms is je toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken. Als dat het geval is, vraagt Carins je toestemming. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

 
blue.jpg